Home
 

Statut szkoły

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHOMIU
I. Postanowienia ogólne
Podstawy prawne i przepisy definiujące
§ 1

1. Statut w Zespole Szkół w Tuchomiu opracowano na podstawie:
1) Ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329 wraz z późniejszymi zmianami/
2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 3, poz. 19 z 1982r. wraz z późniejszymi zmianami/
3) Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. W sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2001r
z późn zm. ./
4) Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
sprawdzianów w szkołach publicznych /Dz. U. Nr 83, poz. 562 z 2007r. wraz
z późniejszymi zmianami/
2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole, Zespół Szkół w Tuchomiu
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późn. zm./; 2
3) Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych;
4) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły;
5) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w szkole;
6) uczniach, rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;
7) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole;
8) organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Tuchomie
9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą – należy przez to rozumieć Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku.
3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Kurator Oświaty
1. Zespół Szkół w Tuchomiu został utworzony dla:
• publicznej Szkoły Podstawowej w Tuchomiu i oddziałami „O” w Tuchomiu
• publicznego Gimnazjum w Tuchomiu

2. Siedziba Zespołu Szkół w Tuchomiu , ul. Księdza Jana Hinza 1 ,
77- 133 Tuchomie

3. Organem prowadzącym Zespół Szkół w Tuchomiu jest Gmina Tuchomie.

Cele i zadania
§ 2
1. Cele i zadania Zespołu wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają program wychowawczy szkoły podstawowej i program wychowawczy gimnazjum, o których mowa w odrębnych przepisach. Program wychowawczy uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
2. Zadania szkoły wykonywane są z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
3. Celem Zespołu jest zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie ich intelektualnego, emocjonalnego, moralno-społecznego, politechnicznego i fizycznego rozwoju w szczególności poprzez:
- umożliwienie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum,
- umożliwienie absolwentom gimnazjum dokonania świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,
- kształcenie środowiska wychowawczego, sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi uczniów,
- sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwościami zespołu.
4. Dla zaspokajania potrzeb uczniów:
- zapewnia wszystkim uczniom jednolite podstawowe wykształcenie stanowiące podstawę do dalszej edukacji ogólnej i zawodowej
- wyposaża w wiedzę o człowieku i społeczeństwie, o problemach społeczno- ekonomicznych współczesnego świata i kraju, o kulturze, środowisku przyrodniczym, jego ochronie, nauce, technice i pracy
- wyrabia umiejętności rozumnego wykorzystania wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierunku własnego rozwoju oraz wyborze dalszej drogi kształcenia,
- przygotowuje do obowiązków świadomych obywateli,
- umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów w wybranych dziedzinach, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i współpracuje w tym zakresie z samorządem uczniowskim, organizacjami młodzieżowymi i naukowymi, zakładami pracy oraz innymi instytucjami i placówkami,
- dąży do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych
5. Zespół sprawuje funkcje opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, a w szczególności:
- sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podstawowej
i gimnazjum podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych,
- zapewnia opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem zespołu np. w trakcie wycieczek
- obejmuje szczególną indywidualną troską uczniów najmłodszych klas i oddziałów przedszkolnych, dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz uczniów, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest np. pomoc materialna ( w miarę możliwości zespołu ), nauczanie indywidualne itp.
- za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć wymienionych w pkt. 2 odpowiada osoba prowadząca zajęcia, a podczas przerw nauczyciel pełniący dyżur, zaś w trakcie wycieczek opiekun grupy wyznaczony przez organizatora lub przez dyrektora zespołu.
Szczegółowy zakres i sposób realizacji zadań opiekuńczych zawarty jest w przepisach i zarządzeniach resortowych i wewnętrznych zespołu.

§ 3

1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
- indywidualny rozwój dziecka,
- sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie godzin pracy rodziców,
- współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
- sprawuje opiekę nad dziećmi poprzez dbałość o ich stan zdrowia prawidłowy rozwój fizyczny
- zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz bezpieczeństwo w czasie zajęć
2. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców ( opiekunów ) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

§ 4

1. Dyrektor zespołu powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by jeden nauczyciel prowadził zajęcia przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu

§ 5

1. Przedszkole jest jednostką budżetową prowadzoną przez gminę Tuchomie.
2. Przedszkole obejmuje swoim zasięgiem teren gminy Tuchomie
3. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 do 5 lat.
4. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora Zespołu Szkół z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
5. Dzienny czas pracy przedszkola i terminy przerw w pracy określane są w projekcie organizacyjnym.
6. Wychowanie przedszkolne w ramach podstawy programowej ( 5 godz. ) odbywa się bezpłatnie. Opłaty stałe za realizację zadań przekraczających podstawy programowe ponoszone są w wysokości ustalonej uchwałą Rady Gminy.
7. Na wniosek rodziców dzieci mogą korzystać z wyżywienia. Odpłatność i ilość posiłków ustalana jest w formie umowy zawartej między dyrektorem zespołu, a rodzicem (opiekunem) dziecka.

I. A Nauczanie języka kaszubskiego
Szkoła Podstawowa
§ 6

Cele edukacyjne.
Wspomaganie umiejętności komunikowania się uczniów i wprowadzenia ich w świat kultury, zwłaszcza poprzez:
1. Kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania, pisania w zróżnicowanych sytuacjach komunikacyjnych, prywatnych i publicznych, rozwijanie zainteresowania językiem kaszubskim jako składnikiem dziedzictwa kulturowego.
2. Poszukiwanie korzeni kultury rodzimej.
3. Poznanie regionu kaszubskiego i pogłębianie więzi uczuciowej z nim.
4. Uczenie aby kultura stawała się wewnętrzną i i osobistą własnością młodego człowieka.
5. Ujawnienie zainteresowań, możliwości i potrzeb oraz językowych i czytelniczych umiejętności uczniów po to , by wyznaczać stosowne dla nich cele, dobierać treści i materiały, projektować odpowiednie działania gwarantujące skuteczność edukacji.
6. Rozbudzenie motywacji czytania i rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich i innych tekstów kultury, a przez nie przybliżania rozumienia człowieka i świata, wprowadzenie w tradycję kultury regionu grupy etnicznej.

Zadania szkoły:

1. Doskonalenie umiejętności mówienia, słuchania, czytania, pisania, odbioru różnorodnych tekstów.
2. Tworzenie sytuacji, w których uczenie się języka następuje przez świadome i refleksyjne jego używanie.
3. Motywowanie do poznania literatury oraz różnorodnych tekstów kultury kaszubskiej wzbogacających wiedzę ucznia o człowieku, życiu i świecie z perspektywy współczesności i z odniesieniem do przeszłości.
4. Integrowanie różnych zakresów doświadczeń kultury.
5. Tworzenie warunków do oceniania własnych zachowań, uczuć, postaw i umiejętności wynikających z doświadczeń związanych z uczestnictwem w życiu środowiska i kulturze.
6. Rozwijanie w uczuciach postaw ciekawości, otwartości i poszanowania innych kultur.

Gimnazjum
§ 7

Cele edukacyjne.

1. Opanowanie języka kaszubskiego zapewniające sprawną komunikację językową w różnych sytuacjach prywatnych i publicznych.
2. Uczestniczenie w kulturze, szczególnie w wymiarze symbolicznym, tak by stawała się osobistą własnością młodego człowieka.
3. Wszechstronny rozwój ucznia jako przygotowanie do aktywnej obecności w społeczeństwie.
4. zdolność ucznia do odnajdywania swojego miejsca w warunkach wielokulturowości.

Zadania szkoły:

1. Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości, tożsamości etnicznej oraz wiary we własne możliwości językowe.
2. Kształcenie i doskonalenie umiejętności mówieni, pisania, czytania, słuchania, odbioru różnych tekstów kultury.
3. Tworzenie sytuacji, w których uczenie się języka następuje poprzez świadome i refleksyjne jego używanie.
4. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych kultur.
5. Ukazywanie wkładu kultury kaszubskiej w kulturę polską i rozwój Polski.

§ 8

1. Naukę języka kaszubskiego organizuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek składany – na zasadzie dobrowolności- przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. Wnioski składa się dyrektorowi szkoły w okresie przygotowania organizacji roku szkolnego lub przy zgłoszeniu ucznia do szkoły( są one ważne do czasu ukończenia szkoły).
2. Na zorganizowanie klasy (oddziału) potrzeba 7 zgłoszeń rodziców uczniów szkoły podstawowej lub gimnazjum.
3. Szkoła podejmuje decyzje o wprowadzeniu nauczania języka kaszubskiego z dniem 1 września nowego roku szkolnego uchwałą rady pedagogicznej.
4. Nauczanie języka kaszubskiego jest wprowadzone w wymiarze 3 godzi tygodniowo. Dopuszcza się możliwość łączenia trzecich godzin zajęć języka kaszubskiego organizowanych w formach wycieczek i warsztatów regionalnych z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie.
5. Nauczanie języka kaszubskiego następuje odbywa się na podstawie programów nauczania oraz podręczników szkolnych dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia programów autorskich.
6. Nauczanie języka kaszubskiego jest równoznaczne z zaliczeniem tego języka do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia, do którego stosuje się przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Ocena z języka kaszubskiego wlicza się do się do średniej ocen ucznia i ma wpływ na uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem.
7. Nauczyciel podejmujący się nauczania języka kaszubskiego powinien mieć odpowiednie kwalifikacje do nauczania lub prowadzenia zajęć umożliwiających uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

II. Organy zespołu:
§ 9

1. Organami Zespołu są:
- dyrektor
- rada pedagogiczna
- samorząd uczniowski
- rada rodziców
2. Do podstawowych zadań dyrektora należy realizacja zadań określonych w art. 39 ustawy o systemie oświaty i przepisach wykonawczych, a przede wszystkim pełnienie funkcji:
- kierownika jednostki organizacyjnej samorządu gminnego,
- pracodawcy,
- organu nadzoru pedagogicznego,
- przewodniczącego rady pedagogicznej,
- zadań administracji publicznej, poprzez wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o systemie oświaty.

III. Organizacja zespołu
§ 10

1. Rekrutacja uczniów prowadzona jest zgodnie z przepisami w sprawie przyjmowania uczniów do szkół.
2. W szkole podstawowej i gimnazjum obowiązuje rejonizacja zgodna z obwodem ujętym w odrębnej uchwale Rady Gminy.
3. Dyrektor może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli posiada wolne miejsca.

§ 11

1. Do przedszkola szkoły podstawowej i gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku:
• 3 – 6 w oddziałach przedszkolnych
• 6 – 13 w szkole podstawowej
• 13 – 16 w gimnazjum
2. Zapisy do szkoły prowadzone są z rocznym wyprzedzeniem.
3. Organ gminy prowadzący ewidencję ludności zobowiązany jest przesłać dyrektorowi
4. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
6. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
7. Obowiązek, o którym mowa w ust.4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 3, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
8. Obowiązek, o którym mowa w ust.4 spełnia się przez regularne uczęszczanie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust.4, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia oraz warunki nauki w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego. Informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka o realizacji tego obowiązku w przedszkolu lub szkole za granicą przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
10. Dyrektor szkoły lub przedszkola, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku, o którym mowa w ust. 4 w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym lub w innej formie wychowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.
11. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
12. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
13. .Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, o którym mowa w ust.4.
14. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, może być odroczone, nie dłużej jednak niż o 1 rok.
15. Decyzję w sprawie odroczenia, o którym mowa w ust.12 podejmuje dyrektor szkoły, w której obwodzie mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
16. Obowiązek szkolny spełnia się przez regularne uczęszczanie do szkoły.
17. Za spełnianie obowiązku, o którym mowa w ust.4 i 9 uznaje się również udział dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
18. Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 4 i 9, należy do zadań dyrektora szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka.
19. Dyrektor szkoły jest zobowiązany powiadomić o przyjęciu dziecka dyrektora szkoły, w obwodzie, której mieszka dziecko, oraz informować go o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego.
20. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie przez dziecko obowiązku, o którym mowa w ust.4 i 9 poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego poza szkołą.
a) Zezwolenie, o którym mowa w ust. 20, może być wydane, jeżeli:
Wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja: do wniosku dołączono opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
b) Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.
c) Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny, o którym mowa w ust.20b odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty.
d) Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty.
21. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 19, następuje:
a) Na wniosek rodziców;
b) Jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
c) W razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.
22. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
a) Dopełnienia czynności związanych z ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.
b) Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.
c) Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się
do zajęć.
d) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w szkole za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

23. Sprawę wieku i obowiązku szkolnego szczegółowo reguluje ustawa o systemie oświaty.

§ 12

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej i gimnazjum jest oddział

§ 13

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach języków obcych wychowania fizycznego i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych z zastrzeżeniem ust. 2
2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 14

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy rozkład zajęć.
2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 15

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole podstawowej i w gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców ( prawnych opiekunów ) lub organizację dojazdu organizuje się świetlicę.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

§ 16

1. W szkole działa biblioteka szkolna wspólna dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
2. Biblioteka służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.
3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice.
4. Pomieszczenie biblioteki szkolnej powinno umożliwić gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę.
5. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
6. Biblioteka umożliwia czytelnikom dostęp do Internetu.

§ 17

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum opracowany przez dyrektora zespołu lub wicedyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza Wójt do dnia 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
3. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym. Jej postanowienia z zakresu edukacji i organizacji są obowiązujące dla wielu podmiotów w szkole. Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniku klasyfikacji i promocji uczniów.
4. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały lub wyraża opinie. Do podjęcia uchwał niezbędne jest quorum w postaci przynajmniej połowy członków rady. Uchwały przyjmowane są większością głosów. Uchwały rady pedagogicznej powinny mieć postać aktu prawnego, a fakt ich podjęcia oraz potwierdzenie spełnienia wymogów dla ich ważności /quorum, wyniki głosowania/odnotowane w protokole z posiedzenia rady.
5. Rada szkoły jest organem skupiającym w swoim gronie po równo/ co najmniej po dwoje/ przedstawicieli nauczycieli, rodziców i uczniów. Jej powołanie nie jest obowiązkowe. Kadencja rady trwa trzy lata.
6. Rada rodziców jest fakultatywnym organem szkoły. O zasadności jej powstania decydują sami rodzice.
7. Rada szkoły i rada rodziców posiadają swoje regulaminy pracy, w których między innymi określają sposoby gromadzenia funduszy oraz wewnętrznej kontroli nad nimi (komisja rewizyjna).

8. Samorząd uczniowski:
- jest obowiązkowym reprezentantem wszystkich uczniów,
- posiada własny regulamin prac,
- uprawnienia samorządu uczniowskiego określa ustawa i przepisy wykonawcze

9. Organy szkoły współdziałają z sobą oraz rozwiązują spory w
szczególności przez:
- zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i szczegółowo w statucie,
- umożliwienie rozwiązania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
- zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.
10. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i
kształcenia dzieci a w szczególności w zakresie:
- znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie,
- znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów,
- uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
- uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,
- wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,
11. Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na
tematy wychowawcze powinny być organizowane co najmniej raz na kwartał.

§ 18

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum dyrektor zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 19
Zakres zadań nauczycieli i pracowników
§ 20

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w ilości dostosowanej do realizacji podstawowych jej zadań.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§ 21

1. Przy liczbie co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
2. Dyrektor zespołu, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 22

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§ 23

Zadania i obowiązki nauczyciela:
1. Każdy nauczyciel jest członkiem Rady Pedagogicznej, przestrzega regulaminu rady pedagogicznej.
2. Nauczyciel realizuje program nauczania wchodzący w skład szkolnego zestawu programu nauczania.
3. Nauczyciel kształci umiejętności zgodnie z podstawą programową i programem nauczania.
4. Nauczyciel wychowuje uczniów, opierając swoje działania wychowawcze na podstawie programowej oraz programie wychowawczym szkoły.
5. Nauczyciel odpowiada za życie , zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych imprez szkolnych, wycieczek.
6. Nauczyciel pełni dyżury podczas przerw międzylekcyjnych.
7. Nauczyciel odpowiada materialnie za powierzone jego opiece mienie szkolne.
8. Nauczyciel rozpoznaje zdolności i zainteresowania uczniów, pomaga w wyborze zajęć dodatkowych w celu rozwoju uzdolnień.
9. Nauczyciel rozpoznaje przyczyny niepowodzeń szkolnych, kieruje ucznia mającego trudności na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
10. W celu właściwego rozpoznania zdolności lub niepowodzeń ucznia nauczyciel współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
11. Nauczyciele oceniają wyniki uczniów w uczeniu się oraz zachowanie ucznia zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i Zachowania.
12. W miarę możliwości i potrzeb podnoszą swoje kwalifikacje.

§ 24

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawów programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

§ 25

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych.

Prawa i obowiązki ucznia
§ 26

1. Uczeń ma prawo do:
- informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania
- posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów oceniania z przedmiotów i zachowania
- tygodniowego rozkładu lekcji zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
- poszanowania swojej godności
- rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestniczenie w kołach zainteresowań
- uczestniczenia w zajęciach religii
- życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
- noszenia emblematu szkoły
- nietykalności osobistej
- bezpiecznych warunków pobytu w szkole
- korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów
- korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych
- reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach
- korzystanie z pomocy doraźnej
- przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy,odpowiedzi i wyjaśnień
- sprawiedliwej, obiektywnej i jasnej oceny
- bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów
- oceny z przedmiotów wyłącznie za wiadomości i umiejętności, oceny postawy ucznia dokonuje się w ocenie zachowania
- poznania z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem terminu pisemnego sprawdzianu
- powtórzenia i ugruntowania wiedzy przed zapowiedzianą pracą kontrolną
- zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji
- wykorzystania na wypoczynek przerw międzylekcyjnych
- nie zadawania prac domowych na okres świąt kalendarzowych
- opiniowania projektu oceny za zachowanie swoich kolegów
- dyskrecji w sprawach osobistych (stosunki rodzinne, korespondencja)
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza dotyczących:
- systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły. Kwestie obowiązku szkolnego uregulowane są w „Procedurach postępowania w przypadku nieobecności ucznia w szkole”
uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny w cyklu kształcenia, określonym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20.08.2010 r., a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania zgodnie z zapisami statutu
- usprawiedliwiać nieobecności w określonym terminie i formie;
usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy w dniu stawienia się na zajęcia (usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie nieobecności; dopuszcza się też telefoniczne usprawiedliwienie)
- uzupełnić braki wynikające z nieobecności w szkole
- przybywać punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w razie spóźnienia na zajęcia uczeń obowiązany jest do przybycia do sali, w której zajęcia się odbywają;
- właściwie zachowywać się w trakcie zajęć edukacyjnych;
- zachowywać należytą uwagę podczas lekcji, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela
- podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców w sprawie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, zmiany obuwia przy wejściu do szkoły
- szanować i chronić mienie szkoły, za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność ponoszą rodzice ( rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy lub zakup nowego )
- dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły
- dbać o honor i tradycje szkoły
- okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcy i innym pracownikom szkoły
- przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu
- szanować przekonania, poglądy i godność osobistą drugiego człowieka
- dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów:
 nie palić tytoniu
 nie pić alkoholu
 nie używać narkotyków i innych środków odurzających
 zachowywać schludny i czysty wygląd,
- godnie reprezentować szkołę na zewnątrz

Rodzaje nagród i kar
§ 27

1. Nagrody przyznaje Rada Pedagogiczna za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, osiągnięcia w konkursach i zawodach.
2. Rodzaje nagród:
- pochwała wobec klasy przez nauczyciela wychowawcę
- pochwałą dyrektora szkoły wobec ogółu uczniów
- nagrody książkowe, i inne
- pochwała na zebraniu rodziców
- list pochwalny
3. Rodzaje kar:
O randze przewinienia oraz wnioski o podjęciu wszystkich poszczególnych działań wychowawczych wobec ucznia decyduje wychowawca klasy.
- nagana wychowawcy klasy z wpisem do dziennika lekcyjnego oraz informacja pisemna do rodziców
- nagana dyrektora wobec ogółu uczniów z wpisem do dziennika lekcyjnego oraz pisemną informacją do rodziców
- przeniesienie do innej klasy/szkoły na wniosek dyrektora szkoły
4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
5. Uczeń lub jego rodzic (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od kary:
- w przypadku ukarania przez wychowawcę do dyrektora szkoły
- w przypadku ukarania przez dyrektora do rady rodziców
- w przypadkach szczególnych do organu prowadzącego lub organu nadzorującego tj. Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku.

Współpraca z rodzicami
§ 28
1. Rodzice ucznia są zobowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do szkoły,
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych,
4) zapewnienie dziecku, realizującemu obowiązek poza szkołą, warunków nauki
określonych w zezwoleniu wydanym przez Dyrektora,
5) informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły w
obwodzie, w którym mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego poza granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkołę, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej; przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
2. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
Mają prawo do:
1) znajomości statutu szkoły wraz z programem wychowawczym szkoły,
2) znajomości szkolnego zestawu programów nauczania oraz zestawu podręczników do odpowiedniej klasy,
3) znajomości szkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania,
4) uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
5) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,
6) wyrażenia zgody w sprawie skierowania dziecka do Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej,
7) wyrażenia, w formie oświadczenia pisemnego, życzenia w sprawie uczęszczania dziecka na zajęcia religii lub etyki,
8) wnioskowania do dyrektora o indywidualny program lub tok nauki dla swojego dziecka,
9) wyrażenia zgody w formie pisemnej na udział swego dziecka w wycieczkach
krajoznawczych organizowanych poza miejscowość będącą siedzibą szkoły
10) wyrażenia zgody w formie pisemnej na udział swojego dziecka w zajęciach:
wychowania do życia w rodzinie, języka kaszubskiego
11) wyrażenia zgody na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych.

Wewnątrzszkolny system oceniania
§ 29

1. Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania obejmują osiągnięcia edukacyjne i zachowanie
1.1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
• poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
• pomoc uczniowi w planowaniu swego rozwoju,
• motywowanie ucznia do dobrej pracy,
• dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
• umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2.1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
• formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców /prawnych opiekunów/,
• bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i form przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
• przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
• ustalanie ocen klasyfikacyjnych rocznych /semestralnych/ i warunki ich poprawiania.
3.1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4.1. Zasady oceniania:
• oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione prace pisemne, kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na terenie szkoły w obecności ucznia,
• na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić,
• nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców /prawnych opiekunów/ o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz zasadach oceniania zachowania ucznia,
• nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
5.1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego oraz informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
5.2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.
5.3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
5.4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
5.5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
6.1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Pierwszy semestr trwa od pierwszych zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wrześniu do ostatniego piątku poprzedzającego ferie zimowe; drugi semestr rozpoczyna się od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po feriach zimowych do dnia zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych.
7.1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne, począwszy od klasy IV, polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali:

Skala słowna Cyfrowa Skrót Kryterium
celujący 6 cel Osiągnięcia ucznia wykraczają poza przewidywany poziom w realizowanym programie edukacyjnym, są oryginalne i twórcze, a uczeń poszukuje samodzielnie informacji i zdobywa nowe umiejętności.
bardzo dobry 5 bdb Uczeń w pełni opanował wiadomości i umiejętności w realizowanym programie edukacyjnym.
dobry 4 db Opanowanie wiadomości nie jest pełne ale nie ma przeszkód w opanowaniu kolejnych treści kształcenia.
dostateczny 3 dst Uczeń opanował jedynie podstawowy zakres wiadomości i umiejętności realizowanego programu edukacyjnego i miewa kłopoty w opanowaniu trudniejszych treści kształcenia danej dziedziny /przedmiotu/.
dopuszczający 2 dop Uczeń w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności realizowanego programu nauczania i może mieć duże trudności w opanowaniu dalszych treści kształcenia.
niedostateczny 1 ndst Uczeń nie spełnia oczekiwań określonych w programie nauczania co uniemożliwia opanowanie kolejnych treści kształcących
i utrudnia dalszą edukację.

Ocenianie prac jest zgodne ze skalą procentową:
91% – 100% i więcej – ocena celujący
76 % – 90% – ocena bardzo dobry
61 % – 75% – ocena dobry
46% – 60 % – ocena dostateczny
31% – 45% – ocena dopuszczający
0% – 30 % – ocena niedostateczny

Z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” zajęcia realizowane są zgodnie z odrębnymi przepisami.

7.2. Szczegółowe kryteria oceny zachowania śródrocznej i rocznej:

Wzorowa (wz)
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

- przestrzega Statutu i zasad obowiązujących w szkole,
- wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz szkoły, środowiska,
- jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych obowiązków, np. dyżurów,
- systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na lekcje (usprawiedliwia wszystkie opuszczone godziny w terminie wyznaczonym przez wychowawcę),
- szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów,
- nie daje odpisywać prac domowych, zadań na sprawdzianach i sam nie odpisuje,
- służy pomocą koleżeńską (tłumacząc, wyja¬śniając zadania) uczniom słabszym,
- dba o zdrowie i higienę swoją i innych,
- zachowuje schludny, niewyzywający wygląd odpowiedni do miejsca i czasu i stosowny do sytuacji (np.: nie maluje włosów, paznokci, nie nosi makijażu i biżuterii w nadmiarze),
- dba o kulturę słowa na co dzień,
- chodzi w obuwiu ustalonym przez szkołę,
- godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,
- wyróżnia się bardzo wysoką kulturą osobistą, okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły i kolegom oraz innym osobom,
- rozsławia dobre imię szkoły,
- przeciwstawia się czynnie złym zachowaniom, łamaniu zasad obowiązujących w szkole,
- bardzo aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczy w akcjach podejmowanych przez szkołę,
wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

Bardzo dobra (bdb)
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- przestrzega Statutu i zasad obowiązujących w szkole,
- wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy,
- jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych obowiązków, np. dyżurów,
- systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na lekcje (sporadycznie przekracza ustalony termin usprawiedliwiania nieobecności, czyli 7 dni),
- szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów,
- nie daje odpisywać prac domowych, zadań na sprawdzianach i sam nie odpisuje,
- dba o zdrowie i higienę swoją i innych, nie ulega nałogom, nie namawia do nich innych,
- zachowuje schludny, niewyzywający wygląd odpowiedni do miejsca i czasu i stosowny do sytuacji (np.: nie maluje włosów, paznokci, nie nosi makijażu i biżuterii w nadmiarze),
- nie używa wulgaryzmów i przekleństw,
- chodzi w obuwiu ustalonym przez szkołę,
- godnie reprezentuje szkołę,
- jest kulturalny, odnosi się z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły i kolegów,
- nie akceptuje i nie toleruje złych zachowań i łamania zasad wśród uczniów,
- aktywnie uczestniczy w akcjach, przedsię-wzięciach podejmowanych przez szkołę, klasę i w konkursach organizowanych przez nie.
był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością. 

Dobra (db)
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków określonych w Statucie szkoły,
- pracuje w szkole na miarę swych możliwości i warunków,
- dobrze (w stopniu zadawalającym) wykorzystuje swoje możliwości, uzdolnienia, zainteresowania,
- chodzi w odpowiednim, wymaganym przez szkołę obuwiu (2 razy w semestrze zdarzyło się mu złamać te zasadę),
- w ciągu semestru nie spóźnił się na zajęcia więcej niż 6 razy (wszystkie uzasadnione) i ma 0-5 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych (usprawiedliwienia dostarcza z opóźnieniem),
- nie niszczy mienia szkolnego, społecznego i mienia kolegów,
- nie odpisuje i nie ściąga,
- nie ulega nałogom, dba o swoje zdrowie,
- zachowuje estetykę w wyglądzie,
- sporadycznie zdarza mu się używać wulgaryzmów, ale nie używa przekleństw,
- dba o zachowanie podstawowych norm postępowania, cechuje go kultura osobista, kulturalne zachowanie wobec dorosłych
i kolegów,
- nie prowokuje konfliktów, bójek, nie znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi,
- nie akceptuje złych postaw i zachowań u swoich kolegów,
- wykazuje chęć współpracy z nauczycielami, z wychowawcą i innymi pracownikami szkoły,
współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

Poprawna (pop)
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

- zwykle przestrzega Statutu i zasad szkolnych,
- nie angażuje się w życie klasy, szkoły, środowiska, ale nie przeszkadza w tym innym (nie krytykuje, nie wyśmiewa, nie utrudnia)
- słabo wykorzystuje swoje możliwości, uzdolnienia, zainteresowania,
- zdarza się, że nie wywiązuje się ze swoich obowiązków (np. nie zmienia obuwia, nie pełni dyżurów, itp.)
- ma 6-10 spóźnień i liczbę nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych mieszczącą się w przedziale 6-15 godzin w semestrze (łącznie ze świetlicą, jeśli jest nią objęty),
- zdarzyło mu się dokonać zniszczeń mienia szkolnego lub kolegów, ale były to sytuacje incydentalne, uczeń naprawił szkody i wyciągnął pozytywne wnioski,
- zdarza mu się ściągać, odpisywać, ale wyciąga wnioski z upomnień,
- sporadycznie nie dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu,
- swoim zachowaniem nie odbiega od powszechnie przyjętych norm postępowania,
- jego kultura osobista nie budzi zastrzeżenia (zdarza mu się używać wulgaryzmów, wyśmiewa innych, zapomina o formach grzecznościowych, potrafi jednak skorygować te zachowania, przyznać się do błędu i przeprosić),
- zdarza mu się prowokować innych do złych zachowań,
- nie zawsze sprzeciwia się złym zachowaniom kolegów,
- ma nieliczne uwagi w zeszycie uwag,
współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

Nieodpowiednia (ndp)
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

- nie przestrzega Statutu i zasad obowiązujących w szkole oraz zaleceń władz szkolnych,
- w toku nauki nie wykorzystuje swoich możliwości intelektualnych itp.
- bardzo często jest nieprzygotowany do pracy na lekcji (brak książek, zeszytów, przyborów; przez semestr lub rok nie zaopatrzył się w nie; przyjmuje postawę „wolnego słuchacza”),
- bardzo często dezorganizuje pracę na lekcji,
- nagminnie uchyla się od obowiązków np. dyżury, właściwe obuwie,
- często oddala się ze szkoły bez zwolnienia u nauczyciela dyżurnego lub wychowawcy, często opuszcza świetlicę,
- często opuszcza lekcje i spóźnia się na nie (ma 16-25 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze i często się spóźnia)
- niszczy mienie szkolne i kolegów,
- ulega nałogom (alkohol, papierosy, narkotyki),
- nosi wyzywające, szokujące stroje i inne akcesoria (makijaż, liczne kolczyki, itp.),
- nie dba o higienę osobistą,
- kultura osobista budzi poważne zastrzeżenia (używa publicznie przekleństw i wulgaryzmów, wyzywa, wyśmiewa innych uczniów, nie używa form grzecznościowych); jest arogancki, bardzo niegrzeczny wobec nauczycieli, pracowników, kolegów i innych osób,
- daje zły przykład innym,
- bierze udział w bójkach na terenie szkoły i poza nią,
- ma na swoim koncie przypadki wyłudzania, zastraszania, znęcania się,
- ma liczne uwagi w dzienniku lub nauczyciele często zgłaszają ustne uwagi do wychowawcy o zachowaniach ucznia,
- bardzo często kłamie powołując się na nauczycieli, ściąga, odpisuje prace, zadania, itp.
- ma na swoim koncie kilka upomnień wychowawcy lub jedno Dyrektora,
- nie poprawia swojego zachowania mimo podjętych wobec niego działań wychowawczych,
- na terenie szkoły prowadzi handel bez zgody władz szkoły, czerpiąc z niego korzyści majątkowe,
- wystawia złe świadectwo swojej szkole i działa na szkodę swojego zespołu klasowego,
mimo złożonej deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

Naganna (nag)
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

- notorycznie i z premedytacją łamie Statut szkoły i zasady obowiązujące w szkole oraz zalecenia władz szkolnych,
- bardzo często łamie prawa innych uczniów,
- nagminnie opuszcza lekcje i zajęcia opiekuńcze, fałszuje usprawiedliwienia i podpisy, celowo spóźnia się na lekcje (ma więcej niż 25 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze i ponad 10 spóźnień),
- niszczy cudze mienie,
- ulega nałogom i namawia do nich innych, dopuszcza się palenia, picia alkoholu itp. na terenie szkoły i poza nią,
- jest agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły oraz innych osób dorosłych; lekceważy prośby, polecenia, upomnienia,
- kultura osobista budzi bardzo poważne zastrzeżenia,
- swoim zachowaniem i postępowaniem deprawuje innych, poważnie dezorganizuje proces wychowawczy w klasie, szkole,
- inicjuje bójki, bierze udział w kradzieżach w szkole i poza nią,
- stosuje wobec innych wyłudzanie, zastraszanie
- ma upomnienia lub naganę Dyrektora szkoły,
- jego zachowanie zagraża zdrowiu i bezpie¬czeństwu innych jak również jemu samemu (np. okalecza się)
- rozprowadza środki odurzające wśród kolegów w szkole lub poza nią,
- działa w nieformalnych grupach – np. gangi, sekty,
- pozostaje pod dozorem kuratora lub policji,
- wystawia bardzo złe świadectwo swojej szkole, działa na niekorzyść zespołu klasowego
- nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu.

Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy z nauczycielami uczącymi i uczniami danej klasy.
8.1. Klasyfikacja śródroczna oraz roczna w kl. I-III odbywa się na podstawie arkusza informacji o osiągnięciach i postępach ucznia w kl. I-III. Jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym semestrze.
8.2. Osiągnięcia, postępy w nauce i zachowanie ucznia klas I-III mają charakter opisowy (Zał. Nr 1 – Ramowy Wewnątrzklasowy System Oceniania w nauczaniu zintegrowanym w klasach I–III opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w ZS w Tuchomiu
8.3. Osiągnięcia, postępy z religii i języka obcego w klasach I-III mierzy się według następującej skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
8.4. Przy ustaleniu oceny z zakresu edukacji plastycznej, technicznej, muzycznej i ruchowo-sportowej należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
8.5. Ocenę wystawia się na podstawie arkusza obserwacji śródrocznej i rocznej.
8.6. Oceny ucznia dokonuje nauczyciel 2 razy w ciągu roku szkolnego na podstawie obserwacji i osiągnięć udokumentowanych w dziennikach lekcyjnych.
8.7. Nauczyciel w zależności od jego inwencji twórczej może w ocenianiu wewnątrzklasowym wprowadzić również pieczątki lub inne formy oceny cząstkowej. Dopuszcza się stosowanie w kl. I-III pełnej skali ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
8.8. Ocenianie bieżące, semestralne i roczne mierzy się w następujący sposób:
8.8.a) celujący-świetnie,6pkt.– oznacza, że uczeń zrobił bardzo duże postępy, osiąga doskonałe wyniki, w pełni opanował wiadomości i umiejętności w realizowanym programie nauczania, jest bardzo pracowity i systematyczny, wykazuje własną inicjatywę, pracuje ponad wymagania,
8.8.b) bardzo dobry -bardzo dobrze, 5pkt. - oznacza, że uczeń osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce, nie ma przeszkód w opanowaniu ponad programowych treści kształcenia i umiejętności, jest aktywny w czasie lekcji, pracowity i systematyczny,
8.8.c) dobry-dobrze,4pkt. – oznacza, że uczeń osiąga dobre wyniki nauczania, pracuje niesystematycznie, może w przyszłości osiągać lepsze wyniki, wkład pracy ucznia jest wystarczający,
8.8.d) dostateczny-wystarczająco,3pkt. - oznacza, że uczeń osiąga wystarczające wyniki nauczania, stać go na wiele więcej, powinien uczeń zdecydowanie więcej pracować, jest bardzo niesystematyczny,
8.8.e) dopuszczający-za mało,2pkt. – oznacza, że uczeń słabo i niewystarczająco opanował wiadomości i umiejętności z zakresu realizowanego programu nauczania, ignoruje naukę przedmiotu, nie wykazuje żadnej inicjatywy,
8.8.f) niedostateczny-jeszcze nie umiem,1pkt. – uczeń osiąga wyniki poniżej wymagań, ma duże trudności w opanowaniu dalszych treści programowych i umiejętności.
8.9. W ocenianiu zachowania ucznia należy uwzględnić jego kulturę osobistą, aktywność i stosunek do obowiązków szkolnych.
8.10. Obowiązuje ujednolicona karta oceny
8.11. W ocenianiu zachowania ucznia należy uwzględnić:

Kultura osobista Okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom, szkoły i innym osobom. Dba o kulturę słowa. Dba o swoje i kolegów zdrowie, przestrzega higieny osobistej. Porządkuje swoje stanowisko pracy podczas zajęć i po lekcjach. Aktywność Reprezentowanie szkoły w konkursach, udział w akcjach organizowanych na terenie szkoły i poza nią. Stwarza atmosferę życzliwości, przeciwdziała przemocy. Wypełnia obowiązki dyżurnego. Pracuje wytrwale i nie zniechęca się napotykając trudności. Stosunek do obowiązków szkolnych Nie spóźnia się i jest przygotowany do lekcji. Dba o estetykę zeszytów, książek i przyborów szkolnych. Zna i szanuje tradycje szkoły. Przestrzega regulaminu klasy i szkoły.

9.1. Przed semestralnym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w formie ustnej lub pisemnej.
9.2. Na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej przedstawia się nie tylko wskaźniki ilościowe poziomu osiągnięć uczniów i ich zachowań, ale analizuje się również przyczyny niepowodzeń szkolnych młodzieży.
9.3. Na 2 tygodnie przed śródroczną i roczną klasyfikacją wszyscy nauczyciele i wychowawcy oddziałów informują uczniów i rodziców o przewidywanych dla nich ocenach z zajęć i zachowania. O przewidywanej ocenie niedostatecznej z zajęć i nagannej z zachowania rodzice są informowani pisemnie na 4 tygodnie przed klasyfikacją.
9.4. Uczeń może uzyskać wyższą – o jeden stopień niż przewidywana

 1. roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania, pod warunkiem złożenia w ciągu 2 dni (od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie) pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem u nauczyciela danych zajęć lub wychowawcy oddziału (jeśli chodzi o ocenę z zachowania).

9.5. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Uczeń może przystąpić do „egzaminu weryfikującego ocenę” z zajęć edukacyjnych z pozytywnej na pozytywną po spełnieniu wszystkich wymagań edukacyjnych określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i przedmiotowym systemie oceniania.
 2. Nauczyciel uzasadnił ustaloną ocenę.
 3. Tryb i terminy postępowania:
 1. po otrzymaniu wykazu ocen proponowanych rodzice (prawni opiekunowie) wnoszą podanie, z uzasadnieniem do dyrektora szkoły po uprzedniej konsultacji z nauczycielem przedmiotu, w terminie do dwóch dni;
 2. dyrektor szkoły powołuje komisję (nauczyciel uczący, dyrektor) i rozpatruje wniosek rodzica pod względem jego zgodności z przepisami, dotyczącymi trybu ustalania oceny przez nauczyciela przedmiotu, w terminie dwóch dni;
 3. dyrektor, po rozpatrzeniu podania informuje rodzica pisemnie o podjętej decyzji.
 1. Zasady organizowania „ egzaminu weryfikującego”:
 1. egzamin weryfikujący przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych;
 2. egzamin weryfikujący przeprowadza się w formie pisemnej, poprawie podlega materiał z całego roku szkolnego zgodnie z obowiązującym programem nauczania;
 3. egzamin weryfikujący z plastyki, muzyki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;
 4. termin egzaminu weryfikującego musi nastąpić przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej;
 5. z przeprowadzonego egzaminu weryfikującego sporządza się protokół;
 6. uzyskana w wyniku egzaminu weryfikującego ocena jest ostateczna i nie może być niższa od oceny weryfikowanej.

9.6. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania:

 1. uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest niezgodna z ich oczekiwaniami.
 2. tryb i terminy postępowania:
   >
 1. po otrzymaniu oceny proponowanej zachowania rodzice (prawni opiekunowie) wnoszą podanie, z uzasadnieniem do Dyrektora szkoły, po uprzedniej konsultacji z wychowawcą klasy, w terminie dwóch dni;
 2. dyrektor szkoły powołuje komisję (dyrektor, wychowawca, jeden nauczyciel uczący w danej klasie);
 3. dyrektor szkoły rozpatruje złożony wniosek nie później niż dwa dni przed rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej;
 4. komisja bierze pod uwagę również opinię nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów danego oddziału, uzasadnienie zawarte we wniosku, poprawę zachowania w ostatnich tygodniach zajęć oraz to, czy wyższa ocena zmobilizuje ucznia do lepszego zachowania w przyszłości;
 5. w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny, powołana komisja, ustala tę ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;
 6. dyrektor informuje rodziców pisemnie o podjętej decyzji.

9.7. Rada Pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym zatwierdza ostateczne wyniki klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej.
9.8. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest opracowanie przedmiotowego systemu oceniania wynikającego z realizowanego przez niego programu nauczania i poinformowanie o nim uczniów na początku roku szkolnego. Kopie PSO są złożone u dyrektora szkoły i udostępniane rodzicom.
9.9. Na początku każdego nowego roku szkolnego uczniowie klas pierwszych i czwartych, pierwszej gimnazjum oraz ich rodzice są zapoznawani z WSO.
10.a) Kontakty bezpośrednie nauczyciela (wychowawcy) z rodzicami:

 1. zebrania ogólnoszkolne (wrzesień, styczeń);
 2. zebrania klasowe;
 3. indywidualne rozmowy zgodnie z harmonogramem ustalonym przez nauczycieli i podanym do wiadomości rodzicom uczniów;
 4. zapowiedziana wizyta w domu ucznia;
 5. zebrania klasowe dotyczące proponowanych ocen rocznych i oceny zachowania (maj).

10.b) Kontakty pośrednie:

 1. rozmowa telefoniczna;
 2. korespondencja listowna;
 3. adnotacja w zeszycie przedmiotowym;
 4. adnotacja w zeszycie spostrzeżeń (do wglądu podczas zebrań szkolnych).

10.1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej /semestralnej/ stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej /semestrze programowo wyższym/, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.
11.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
11.2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
11.3. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
11.4. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców /prawnych opiekunów/ Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
11.5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
12.1. Uczeń nie klasyfikowany na prośbę własną lub rodziców przystępuje do egzaminów klasyfikacyjnych w terminach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. Powinno to nastąpić nie później niż 3 tygodnie po rozpoczęciu II semestru i nie później, niż jeden dzień przed plenarnym posiedzeniem rady pedagogicznej kończącej rok szkolny.
12.2. Tryb i forma egzaminu klasyfikacyjnego:

 1. egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły,
 2. egzaminator przygotowuje zadania na część pisemną i ustną dla ucznia,
 3. rodzice mogą uczestniczyć w egzaminie jako obserwatorzy,
 4. komisja sporządza protokół z egzaminu klasyfikacyjnego zawierający: skład komisji, termin, zadania do części pisemnej i ustnej, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję; do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia oraz informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

13.1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
13.2. Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami /opiekunami prawnymi/. Termin składania opinii i zaświadczeń upływa na 2 tygodnie przed klasyfikacją roczną.
13.3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
13.4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 albo 3 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.
13.5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
13.6. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
14.1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
14.2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem pkt 3.
14.3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
15.1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki /techniki/ oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
15.2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
15.3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły, albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji,
 3. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący.

15.4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
15.5. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
15.6. Egzamin składa się z części pisemnej /45 min./ oraz części ustnej /45 min/.
16.1. W przypadku otrzymania przez ucznia klasy IV–VI oceny niedostatecznej za I semestr z przedmiotu uczeń powinien zaliczyć ją na ocenę pozytywną w terminie i formie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu tj. najpóźniej do końca miesiąca lutego.
17.1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie VI klasy uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego /OKE/.
18.1.W klasie VI szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań.
19.1. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.
19.2. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu do 20 sierpnia danego roku, powtarza klasę szóstą oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku
z zastrzeżeniem: w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, Dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek Dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
20.1. W ocenianiu bieżącym /cząstkowym/ nauczyciel może stosować własną skalę ocen np. opisową, szacunkową, punktową itp., ale ocena końcowa, semestralna jest wyrażona oceną od celującej po niedostateczną.
21.1. Uczniowie klasy VI podlegają klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z tych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zaczęła się w klasach programowo niższych.
21.2. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy trzeciej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem ust.2. Ponadto uczeń kończy szkołę pod warunkiem, iż nie ustalono mu nagannej oceny klasyfikacyjnej rocznej zachowania po
raz trzeci z rzędu. Jeżeli uczeń uzyskał ocenę klasyfikacyjną roczną zachowania na poziomie nagannym, trzeci raz z rzędu – Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nieukończeniu przez niego szkoły.
21.3. Uczeń, który został zwolniony z egzaminu decyzją dyrektora komisji okręgowej oraz uczeń, który w myśl przepisów nie podlega egzaminowi, kończy gimnazjum z pominięciem kryterium egzaminu.
21.4. Laureaci, finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.
Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor szkoły.
21.5. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy, z zastrzeżeniami określonymi w art. 38 i 39 Rozporządzenia. Jego wynik nie wpływa na ukończenie szkoły. Nie odnotowuje się wyniku na świadectwie ukończenia szkoły.
21.6. Szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, tryb powoływania komisji i ich zadania – określa Rozporządzenie MEN
22.1. Sprawdzanie osiągnięć uczniów może mieć różne formy: zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji, odpowiedzi ustne, prace pisemne w postaci sprawdzianów bądź testów osiągnięć szkolnych, prace domowe oraz ćwiczenia praktyczne, prowadzenie zeszytu przedmiotowego, obserwowanie uczniów w czasie zajęć dydaktycznych, analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych, rozmowa z całą klasą, test dydaktyczny.

 1. rodzaje odpowiedzi ustnych: wypowiedź ustna, odpowiedź na pytanie, przygotowane wystąpienie ustne,
 2. prace pisemne: „kartkówki”, sprawdziany, prace przekrojowe, testy, wypracowania,

22.1.a) „kartkówka” – trwa 15 min., ma na celu sprawdzenie opanowania przez uczniów treści nauczania obejmujących 1-2 jednostki lekcyjne; może być niezapowiedziana,
22.1.b) sprawdzian następuje po przerobionej partii materiału programowego, utrwalony lekcją powtórzeniową i zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem; dopuszcza się przeprowadzenie dwóch sprawdzianów w ciągu tygodnia i nie więcej jak 1 dziennie,
22.1.c) pisemne prace przekrojowe z każdego przedmiotu mogą być dwie w ciągu roku szkolnego,
22.1.d) na 7 dni przed klasyfikacją semestralną i roczną radą pedagogiczną nie przeprowadza się już sprawdzianów,
22.1.e) praca domowa jest samodzielną pracą ucznia i ma na celu wyćwiczenie określonych umiejętności; podlega sprawdzeniu i ocenie jak praca klasowa,
22.1.f) zeszyt przedmiotowy służy do porządkowania i notowania wiadomości oraz ćwiczeń, zadań domowych; jest narzędziem do kształtowania umiejętności i nawyków poprawnego notowania i starannego pisania; sposób i formę prowadzenia zeszytu wyznacza nauczyciel; zeszyt przedmiotowy z języka ojczystego i obcego powinien być sprawdzany dwa razy w semestrze, z pozostałych przedmiotów 1 raz w semestrze.
23.1. Ocenianie powinno przebiegać w sposób rytmiczny, wynikający z realizowanego programu nauczania i pozwolić uzyskać uczniowi nie mniej niż cztery oceny cząstkowe w semestrze.
24.1. Uczeń, który otrzymał niedostateczną ocenę ma obowiązek poprawić ją w sposób uzgodniony z nauczycielem w terminie nie przekraczającym 2 tygodnie. Poprawianie ocen jest jawne.
25.1. Ocenę z zachowania w I semestrze i roczną ustala wychowawca klasy uwzględniając opinie: nauczycieli uczących, innych pracowników szkoły, zespołu klasowego oraz samooceny ucznia.
25.2. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej czy ukończenia szkoły.
25.3. Ocena z zachowania w klasach I–III ma formę opisową.
25.4. Rodzice ucznia, który u wychowawcy otrzymał ocenę naganną z zachowania zobowiązani są ustalić z wychowawcą klasy środki ułatwiające uzyskanie poprawy zachowania w kolejnym semestrze.
26. Sprawy sporne między rodzicami i uczniami, a nauczycielami, dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania rozpatruje dyrektor szkoły

Sposoby zbierania informacji o uczniu
§ 30

1. Obserwacja ciągła dokonywana przez nauczycieli i wychowawców w różnych sytuacjach szkolnych i poza szkołą.
2. Systematyczne, rytmiczne i różnorodne ocenianie bieżących postępów ucznia w zakresie jego wiedzy i umiejętności, a także jego zachowania.
3. Wywiady i konsultacje z rodzicami /prawnymi opiekunami/ ucznia.
4. Konsultacje metodyczne, pedagogiczne między nauczycielami i wychowawcami-wymiana doświadczeń, spostrzeżeń – indywidualna, grupowa /zespoły/ bądź zbiorowa / posiedzenia rady pedagogicznej /.
5. Analiza opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także innych poradni specjalistycznych i diagnozy lekarskiej, w ścisłej współpracy z pedagogiem szkolnym, wg ustalonej procedury
6. Udział uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych i osiągane przez nich wyniki.
7. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia poprzez:
1) wstępną diagnozę kompetencji: czytanie i liczenie itp.
2) kontrolę bieżącą, śródroczną i roczną,
3) obserwację prac i zadań wykonanych przez ucznia,
4) kontrolę umiejętności praktycznych.
8. Diagnozowanie postępów ucznia polega na: porównaniu poziomu osiągnięć ucznia na początku nauki w cyklu edukacyjnym z jego wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

Dokumentacja
§ 31

1. Osiągnięcia uczniów dokumentowane są w:
1) dzienniku lekcyjnym,
2) arkuszu ocen,
3) dzienniku zajęć pozalekcyjnych,
4) zeszycie uczniowskim ,
5) zeszycie wychowawcy klasy,
6) na gazetce szkolnej,
7) w gablotach,
8) w kronice szkoły,
9) w karcie oceny ucznia (oceny opisowe).
2. Dziennik lekcyjny , arkusze ocen i zeszyt wychowawcy prowadzi wychowawca.

Szkolny system motywacyjny
§ 32

1. Rankingi / międzyklasowe, indywidualne /
1) ” najlepsza klasa” – najwyższa średnia z przedmiotów
2) ” najlepszy uczeń ” – prymus roku
3) ” 100 % frekwencja ” dla klasy, dla ucznia
4) ” tytuł mistrza”, ” tytuł omnibusa ” – dla laureatów olimpiad i zawodów sportowych
2. System nagradzania.
1) list gratulacyjno –pochwalny dla rodziców ucznia
2) dyplomy, medale, tytuły
3) nagrody rzeczowe, książkowe
4) wpis do kroniki szkolnej
5) dofinansowanie do wycieczek szkolnych
6) świadectwo z paskiem otrzymuje uczeń, u którego średnia ocen rocznych lub końcowych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych objętych szkolnym planem nauczania wynosi co najmniej 4,75 a jego zachowanie oceniono jako bardzo dobre lub „wzorowe”. Do średniej wlicza się oceny z religii/etyki oraz innych zajęć dodatkowych edukacyjnych
3. Pojęcie klasyfikacji końcowej wyjaśnia art. 22 , ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia

Sposoby i warunki przekazywania rodzicom /prawnym opiekunom/ informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce
§ 33

1. Sposoby:
1) Nauczyciele informują o ocenach z przedmiotów na bieżąco poprzez wpis ocen cząstkowych do zeszytów uczniowskich.
2) Wychowawcy informują o ocenach z przedmiotów i zachowania okresowo poprzez zebrania i wywiadówki.
3) Nauczyciele przedmiotów informują o postępach i trudnościach ucznia okresowo podczas konsultacji indywidualnych lub wg terminów określonych w „Planie zebrań i konsultacji”.
4) Pedagog szkolny informuje o problemach i trudnościach ucznia, jego zachowaniu podczas dyżurów w godzinach pracy – systematycznie lub na specjalnie wezwanie.
2. Wszystkie powyższe formy kontaktu wymagają adnotacji w dzienniku lekcyjnym bądź w dzienniku pedagoga szkolnego.
3. W razie badań wyników nauczania, próbnych testów kompetencji, sprawdzianów czy egzaminów gimnazjalnych – wychowawca podaje wyniki uzyskane przez ucznia do wiadomości rodziców / prawnych opiekunów/ podczas zebrania lub poprzez wpis do zeszytu przedmiotowego ucznia.
4. W razie nagłych, nieprzewidzianych okoliczności wychowawca lub dyrektor lub nauczyciel
przedmiotu a także pedagog szkolny – może wezwać rodziców do szkoły w ustalonym czasie.
5. Warunki:
1) Warunkiem przekazywania powyższych informacji jest obecność rodziców / prawnych opiekunów/ na zebraniach, wywiadówkach i konsultacjach organizowanych przez szkołę oraz wstawienie się w razie nagłych okoliczności
2) Rodzic zobowiązany jest do systematycznej kontroli zeszytów przedmiotowych swego dziecka i potwierdzenia swym podpisem wiedzy o uzyskiwanych przez niego wynikach
3) Szkoła i rodzice powinni stworzyć atmosferę wzajemnej życzliwości sprzyjającej dialogowi, celem pomocy dziecku, rozwiązaniem jego problemów
4) Jeśli rodzic sam zauważy niepokojące zmiany u swego dziecka, może skorzystać z pomocy szkoły w każdym czasie
5) Obie strony powinny zawsze działać we właściwie pojętym interesie dziecka

Ewaluacja systemu
§ 34

1. Bieżąca – dokonują nauczyciele w oparciu o własne obserwacje
2. Cykliczna :
1) dokonuje powołany przez dyrektora zespół, poprzez ankiety skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli i podsumowanie wyników
2) dokonuje dyrektor szkoły w ramach sprawowanego nadzoru
3. Ewaluacja winna uwzględniać różne aspekty:
1) czy kryteria ocen są jawne, znane uczniom, rodzicom?
2) czy kryteria ocen są jasno sprecyzowane?
3) czy system jest przestrzegany przez nauczycieli?
4) czy ocenianie jest systematyczne?
5) czy ocenie podlegają różne formy aktywności uczniów?
6) czy rodzice są regularnie informowani o postępach swych dzieci?
7) czy program nauczania jest dostosowany do możliwości uczniów i warunków szkoły?
8) czy ocena pomaga uczniowi podejmować decyzje dotyczące jego przyszłości?

Program Wychowawczy i Profilaktyczny
§ 35

1. Koncepcję, cele i zadania wychowawcze szkoły określa szczegółowo „Program Wychowawczy Szkoły”, „Program Profilaktyczny Szkoły”.
2. Programy są corocznie modyfikowane w zależności od potrzeb i uwarunkowań szkoły.

§ 36

Budynek szkolny i teren należący do Zespołu Szkół w Tuchomiu jest objęty monitoringiem wizyjnym (kamery CCTV) w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Postanowienia końcowe
§ 37

Budynek szkolny i teren należący do Zespołu Szkół w Tuchomiu jest objęty monitoringiem wizyjnym (kamery CCTV) w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

§ 38

1. Zespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę zespołu.
2. Tablice i stemple szkoły i gimnazjum wchodzących w skład zespołu szkół powinny zawierać nazwę zespołu i nazwę szkoły i gimnazjum.
3. Ustala się następującą treść pieczęci, stempli i tablic:

„ZESPÓŁ SZKÓŁ
w TUCHOMIU
77-133 Tuchomie, ul. Księdza Jana Hinza 1”
§ 39

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 40

Zasady gospodarki finansowej zespołu określają odrębne przepisy.


Top